Tuesday, May 10, 2011

24. ตัวแปรดิกชันนารี (Dictionary)

เป็นตัวแปรแถวลำดับอีกรูปแบบหนึ่งคล้ายๆ กับ list และ tuple แต่ตัวแปรชนิดนี้ผู้ใช้จะต้องกำหนดคีย์ในการเข้าถึงเองเพื่อใช้ในการอ้างถึงข้อมูล
รูปแบบการใช้
my_dict={key1:value1,key2:value2,...}
ตัวอย่าง
my_dict1={'..':"สิบเอก",'..':"สิบโท",'..':"สิบตรี"}
ความหมาย
my_dict1['..'] คือ "สิบเอก"
my_dict1['..'] คือ "สิบโท"
my_dict1['..'] คือ "สิบตรี"

No comments:

Post a Comment