Tuesday, May 10, 2011

8. การแปลงชนิดข้อมูล (Type Casting)

ในบางโอกาสเราจำเป็นต้องแปลงชนิดข้อมูลไปเป็นแบบต่างๆที่เราต้องการ ซึ่ง python ได้เตรียมคำสั่งเกี่ยวกับการแปลงชนิดข้อมูลให้เราเรียกใช้ดังนี้
คำสั่ง
การใช้
int(x)
ใช้แปลงตัวแปร x ให้เป็นจำนวนเต็ม
float(x)
ใช้แปลงตัวแปร x ให้เป็นจำนวนจริงที่มีทศนิยม
str(x)
ใช้แปลง x ให้เป็นข้อความ
long(x)
ใช้แปลง x ให้เป็นจำนวนเต็มขนาดที่ใหญ่กว่า int
ord(x)
ใช้แปลงอักษร x ให้เป็นตัวเลขรหัส ASCII
hex(x)
ใช้แปลงตัวเลข x ให้เป็นเลขฐานสิบหก

No comments:

Post a Comment