Monday, May 9, 2011

2. การตั้งชื่อตัวแปร (Naming Variable)

1) ห้ามขึ้นต้นด้วยตัวเลข
2) ชื่อตัวแปรห้ามมีช่องว่าง
3) ตัวพิมพ์เล็กใหญ่ของภาษาอังกฤษมีความแตกต่างกัน
4) ห้ามใช้เครื่องหมายพิเศษหรือเครื่องหมายดำเนินการต่างๆ
5) ห้ามซ้ำกับคำสงวนของภาษา python

No comments:

Post a Comment