Monday, May 9, 2011

3. การกำหนดค่าให้กับตัวแปร (Assignment)

จะใช้เครื่องหมาย "เท่ากับ"(=) ในการกำหนดค่า

ทางขวาเป็นข้อมูลที่จะเก็บ ทางขซ้ายยคือตัวแปรที่จะเก็บข้อมูลลงไป

my_variable = value

1) การกำหนดค่าที่เป็นเลขจำนวนเต็ม

A = 10

2) การกำหนดค่าที่เป็นเลขจำนวนจริง

B = 3.14

3) การกำหนดค่าที่เป็นตัวอักษรหรือข้อความ

C= "Hello"
หรือ
D = 'Hello'


 

No comments:

Post a Comment